Kết nối Cung - Cầu Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho HTX, THT - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang