Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 09/5 đến 13/5/2022)

Ngày 07-05-2022 - Lượt xem: 107

 

THỨ HAI            09/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Trung, Quỹ HTPT HTX cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân Họp cấp ủy. Mời các đ/c Chi ủy viên cùng dự. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

THỨ BA              10/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự sinh hoạt chi bộ tháng 4 kế hoạch tháng 5. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Giao VP chuẩn bị trao thông báo nghỉ hưu lần 1 Đ/c Khởi. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ           11/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Tiếp đoàn công tác DGRV. Mời Trưởng các phòng/ Trung tâm cùng dự. Giao CVP chuẩn bị nội dung/ hậu cần. Điểm tại Phòng họp Cơ quan.

THỨ NĂM                             12/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch Làm việc nhóm tư vấn (DGRV) chuỗi cửa hàng Liên minh HTX và cửa hàng HTX Hậu Giang Xanh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên cùng đoàn DGRV làm việc HTX Tân Long và HTX trái cây sinh học Ocop (theo lịch DGRV).

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Chủ tịch làm việc Trường Đào tạo cán bộ HTX Miền Nam. Giao VP chuẩn bị hậu cần. Địa điểm Liên minh HTX.

THỨ SÁU                     13/5

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Dự lễ khai giảng lớp BKS. Mời Trưởng các phòng/ trung tâm cùng dự. Giao Phòng kiểm tra chuẩn bị thơ mời/ nội dung. Địa điểm Hội trường Liên minh HTX.

- 13 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 19.doc_20220507075408.doc

THÀNH VIÊN