xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 29/8 đến ngày 06/9/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 01-09-2020

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 29/8 đến ngày 06/9/2020

của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy

 (Điều chỉnh lần 5)

 
   

 

* THỨ BẢY 29/8

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát nâng cấp, sửa chữa Trung tâm chính trị huyện. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện (Giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện mời đơn vị thi công). Điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

* CHỦ NHẬT 30/8

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Khánh thành Cầu Ba Thước – Kênh 9.500, xã Vị Bình. Mời: Đài Truyền thanh huyện cùng dự.

* THỨ HAI 31/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND đi công tác xã Vị Thắng (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp bàn cho chủ trương đầu tư các mô hình trồng nấm và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện. Mời: lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, thường trực UBND xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Tường (Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện (thay giấy mời). 

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Mời: Trưởng phòng Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng đoàn khám sức khỏe cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa các xã, thị trấn (Thay giấy mời). Điểm: Hội trường Ban CHQS huyện. LĐVP đ/c Bal

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự công bố Kết luận thanh tra. Mời Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - KH, Ban QLDA ĐTXD (Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

* THỨ BA 01/9

- 09 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc phối hợp tổ chức Hội Nghị kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Hậu Giang 2020. Điểm: Phòng họp Sở Công thương.

 

* THỨ TƯ 02/9:

- Nghĩ Lễ

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND trực cơ quan. LĐVP đ/c Bal.

* THỨ NĂM 03/9

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

- 08 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND họp lệ Thường trực HĐND tháng 9/2020. Mời: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng phòng Nội vụ, lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện. Điểm: phòng làm việc Phó Chủ tịch TT. HĐND huyện. CVVP đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện (Giao phòng Lao động TB và XH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thức 11, nhiệm kỳ 2014-2019. Điểm: Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm: phòng họp 1 – Huyện ủy.

- 14 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Mời: các đồng chí đảng viên Chi bộ. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

* THỨ SÁU 04/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm: Hội trường HĐND tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự họp HĐND xã Vị Thủy (Kỳ họp chuyên đề). Mời: Trưởng Ban: Văn hóa - Xã hội; Ban Pháp chế HĐND huyện cùng dự. Điểm: Hội trường UBND xã Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra công tác khai giảng năm học 2020-2021, các trường địa bàn xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với các HTX trên địa bàn huyện. Mời: Phòng Nông nghiệp và PTNN, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm phòng họp 1 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự trao Quyết định về công tác cán bộ; Hội ý 4 Thường trực và họp báo. Mời: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH - TTTT huyện. Điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy. LĐVP

* THỨ BẢY 05/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THPT Vị Thủy. Điểm: Trường THPT Vị Thủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. HĐND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Vĩnh Thuận Tây. Điểm: Trường THCS Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Vị Thắng. Điểm: Trường THCS Vị Thắng.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Vĩnh Tường 2. Điểm: Trường Tiểu học Vĩnh Tường 2.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 2. Điểm: Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 2.

* CHỦ NHẬT 06/9            

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự trao học bổng Vũ Đình Liệu (Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV TU NGÀY 29-8 DEN 569.docx_20200828143220.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 525
Đã truy cập: 538021
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.