xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 21/9 đến ngày 26/9/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 24-09-2020

* THỨ HAI 21/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự cùng Đoàn kiểm tra của Tỉnh đến kiểm tra Chiến dịch Truyền thông dân số KHHGĐ năm 2020 trên địa bàn huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về khiếu kiện của bà Bùi Thị Tám. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện. Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch TT. UBND họp Ban Thường vụ Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về khiếu kiện của bà Bùi Thị Tám. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm: phòng họp 2 - Sở Tài nguyên và Môi trường. LĐVP Đ/c Phong.

* THỨ BA 22/9

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Điểm tại khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Hội thảo đánh giá hiệu quả của lao động huyện Vị Thủy đi làm việc tại Nhật Bản năm 2020. Điểm: Trung tâm GDNN – GDTX huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự cùng Đoàn kiểm tra của Tỉnh đến kiểm tra chiến dịch Truyền thông dân số KHHGĐ năm 2020 trên địa bàn huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND công tác xã Vĩnh Tường (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp Ban chỉ đạo tham gia trưng bày, triển lãm hình ảnh và bình chọn sản phẩm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, đ/c Phạm Hoàng Minh (Phó TP Nội vụ), đ/c Nguyễn Thanh Đẳng (Phó GĐ TTVH - TT huyện), đ/c Trần Minh Hùng (Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. CVVP Đ/c Nga.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Cầu Nàng Mau 2. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT - TT, Công An huyện, Chánh văn phòng HĐND - UBND cùng đi (thay thư mời). Điểm: tập trung tại Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự nghe Kết luận kiểm tra công tác chuyên đề Chiến dịch Truyền thông dân số KHHGĐ năm 2020 (Trung tâm dân số - KHHGĐ chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm: phòng họp 1 - UBND huyện

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ 23/9

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc với Thường trực HĐND xã Vị Thanh rà soát việc thực hiện các Kết luận của TT. HĐND huyện trên địa bàn xã. Mời: Trưởng 2 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 – 2020 (Hội khuyến học chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường Trường THCS Ngô Quốc Trị.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự tọa đàm Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Mời: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cùng dự. Điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các huyện, thị, thành phố. Mời: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – kế hoạch, UBND xã Vị Thủy, Vĩnh Tường, Vĩnh Thuận Tây, HTX Tân Long, HTX Thuận Tiến, HTX nông nghiệp Hai Huynh (Nhờ UBND các xã mời các HTX), (Phòng Tài chính – kế hoạch chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp 1 UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch kinh tế họp Đoàn công tác liên ngành, xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây. Mời: lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết KNTC huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal, Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc với Thường trực HĐND xã Vị Bình rà soát việc thực hiện các Kết luận của TT. HĐND huyện trên địa bàn xã. Mời: Trưởng 2 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Bình.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM 24/9

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND họp rà soát Nghị quyết HĐND huyện từ đầu Nhiệm kỳ đến nay. Mời: Trưởng, Phó 2 Ban HĐND huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng làm việc Phó Chủ tịch TT. HĐND huyện (cả ngày). LĐVP Đ/c Bal, CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra vị trí khánh thành Cầu Nàng Mau 2. Mời: lãnh đạo Trung tâm VHTT-TT cùng đi. Điểm: Cầu Nàng Mau 2, xã Vĩnh Tường.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường thiệt hại. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP Đ/c Phong.

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết khiếu nại địa bàn huyện Vị Thủy (vụ việc ông Nguyễn Quốc Đạt – Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo). Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. LĐVP Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Mời: Thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Điểm: Hội trường UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan

* THỨ SÁU 25/9

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Thành phần theo lịch huyện ủy (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện (cả ngày).

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Kinh tế dự khai mạc triển lãm Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. Điểm trung tâm Hội nghị tỉnh hậu Giang.

* THỨ BẢY 26/9

- 7 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020 (phòng Nội vụ mời thành phần có liên quan và cũng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* Chủ nhật, ngày 27/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát các công trình xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Thuận Tây (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA&ĐTXD, đơn vị tư vấn thiết kế, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã Vĩnh thuận Tây (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLL TỪ 21 ĐẾN 26-9.docx_20200918142044.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 537979
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.