xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Huyện Vị Thủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thống kê.

Ngày 05-07-2022

Ngày 29/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai thi hành các văn bản luật như Luật phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thống kê.