lanh dao ban - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Lãnh đạo ban

Ngày 04-01-2021

 

Trưởng Ban: Trần Ngọc Hùng
Điện thoại di động: 097 659 3939
Email: hungtn.kcn@haugiang.gov.vn

 

P. Trưởng ban: Đoàn Thanh Vũ
Điện thoại di động: 091.370.5797
Email: vudt.kcn@haugiang.gov.vn

P. Trưởng ban: Nguyễn Huỳnh Phước
Điện thoại di động: 091.825.4848
Email: phuocnh.kcn@haugiang.gov.vn

P. Trưởng ban: Phạm Minh Toàn
Điện thoại di động: 090.389.3456
Email:toanpm.kcn@haugiang.gov.vn

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

 

 TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Ban gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban là tập thể lãnh đạo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Ban Quản lý), có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, quy định cụ thể tại Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND; đồng thời, thực hiện quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung và các khu chức năng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (gọi chung là KCN) theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý các KCN.

          Điều 2: Nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể bàn bạc, cá nhân phụ trách theo chế độ thủ trưởng.

2. Trưởng Ban là người đứng đầu Ban Quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các KCN; phối hợp với người đứng đầu các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.

3. Các Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban phân công giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc trong cơ quan và địa bàn công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; riêng nguồn vốn XDCB phải xin ý kiến Trưởng Ban. Đối với những công việc mới phát sinh chưa có chủ trương của cấp trên hoặc không nằm trong quy định của pháp luật thì các Phó Trưởng Ban phải trình Trưởng Ban xem xét quyết định. Trong trường hợp đặc biệt, các Phó Trưởng Ban được quyền xử lý các công việc cấp bách nhưng phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban.

4. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Trưởng Ban chủ động chỉ đạo, giải quyết, xử lý công việc, sử dụng quyền hạn của Trưởng Ban để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực cơ quan, đơn vị và địa bàn công tác được phân công. Các Phó Trưởng Ban đề xuất hoặc báo cáo Trưởng Ban các điều kiện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, đoàn kết nội bộ; chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trực tiếp về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong vi phạm được phân công phụ trách.

5. Phó Trưởng Ban phải báo cáo Trưởng Ban việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong các cuộc họp tập thể Lãnh đạo Ban và có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Trưởng Ban về những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo; những vấn đề liên quan đến KCN có ý kiến khác nhau giữa Ban Quản lý và các sở, ban ngành, huyện, xã; những vấn đề chưa có trong quy định của Đảng, Nhà nước.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi do Phó Trưởng Ban khác phụ trách thì các Phó Trưởng Ban chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Trưởng Ban có ý kiến khác nhau thì Phó Trưởng Ban đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.

Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công, các Phó Trưởng Ban có trách nhiệm cùng phối hợp quán xuyến mọi hoạt động của Ban Quản lý và sẳn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

6. Khi cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

7. Trưởng Ban ủy quyền một Phó Trưởng Ban thay mặt Trưởng Ban lãnh đạo công tác của Ban Quản lý và giải quyết các công việc do Trưởng Ban trực tiếp phụ trách khi cần thiết.

8. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Trưởng Ban vắng mặt thì Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công Phó Trưởng Ban khác xử lý công việc của Phó Trưởng Ban đó.

9. Tùy theo tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Quản lý, Trưởng Ban sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Khi có sự điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Trưởng Ban thì các Phó Trưởng Ban phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Trưởng Ban.

10. Trong Lãnh đạo Ban bảo đảm sự trao đổi thông tin thông suốt, xử lý các vấn đề một cách nhất quán theo chỉ đạo của Trưởng Ban; định kỳ 02 tuần Lãnh đạo Ban họp giao ban với cán bộ lãnh đạo phòng và đơn vị trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kỳ trước và bàn kế hoạch, triển khai nhiệm vụ kỳ sau; cuối tuần Lãnh đạo Ban hội ý để giải quyết công việc; ngoài ra, có thể họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh, xem xét các báo cáo, kế hoạch định kỳ và đột xuất.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban trong phạm vi nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng Ban và pháp luật đối với các công việc, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công để Trưởng Ban ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện.

3. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị liên quan và thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực được phân công. Đề xuất với Trưởng Ban các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ban Quản lý đối với các lĩnh vực công tác được phân công.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Trưởng Ban, các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Đối với các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi phụ trách hoặc vượt thẩm quyền thì xin ý kiến Trưởng Ban để giải quyết.

5. Chịu trách nhiệm về nội dung và ký thay Trưởng Ban các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; được Trưởng Ban phân công tham dự hoặc chủ trì các cuộc họp, hội nghị ... báo cáo Trưởng Ban các vấn đề liên quan trong thực hiện và báo cáo kết quả sau khi thực hiện.

6. Ngoài lĩnh vực, phạm vi phụ trách còn phải nắm tình hình hoạt động của Ban, giải quyết được công việc của Phó Trưởng Ban khác khi đi vắng được Trưởng Ban phân công.

7. Làm thành viên các Ban, hội đồng ... theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Trưởng Ban Trần Ngọc Hùng

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý.

b) Xử lý các văn bản đến, đi; tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chủ tài khoản cơ quan; quản lý thu, chi vốn xây dựng cơ bản và kinh phí  hoạt động của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật; tùy theo lĩnh vực được phân công mà Trưởng Ban có thể ủy quyền cho từng Phó Trưởng Ban được thay mặt Trưởng Ban ký các chứng từ có liên quan.

d) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; chính sách cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; cải cách hành chính, thực hiện ISO; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện (PCI, DDCI), thi đua - khen thưởng trong cơ quan và doanh nghiệp, công tác hành chính - quản trị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch phát triển KCN; xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong KCN; công tác xúc tiến đầu tư vào KCN và triển khai dự án của nhà đầu tư; quản lý quy hoạch và xây dựng trong KCN; phụ trách công tác cấp C/O.

đ) Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Trưởng ban chỉ đạo ISO, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng của cơ quan; thực hiện trách nhiệm người phát ngôn của Ban Quản lý.

e) Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý, trực tiếp theo dõi Phòng Quản lý đầu tư, quy hoạch và xây dựng.

g) Trực tiếp công tác đối ngoại của cơ quan; giữ mối liên hệ với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các huyện, thị, thành trong tỉnh; với các tỉnh, thành, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT trong cả nước.

h) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

2. Phó Trưởng Ban Đoàn Thanh Vũ

a) Tham mưu Trưởng ban quản lý chung trong các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp; phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự thuộc doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; tham mưu Trưởng Ban công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; công tác công đoàn cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp; tham mưu Trưởng Ban công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp KCN; công tác dân chủ ở cơ sở, dân vận trong công nhân. Cấp giấy phép lao động theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo chung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất cho nhà đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý. Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1.

c) Thực hiện nhiệm vụ chung của Lãnh đạo Ban; tham gia xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp; việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư; Quy chế phối hợp, tham gia công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, doanh nghiệp và kỷ luật; tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

d) Trực tiếp chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động doanh nghiệp; quản lý lao động, quản lý tài nguyên và môi trường KCN theo pháp luật quy định.

đ) Trực tiếp chỉ đạo điều hành: Phòng Quản lý doanh nghiệp và môi trường và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về tổ chức, hoạt động của đơn vị.

e) Ký các văn bản hành chính theo lĩnh vực phụ trách, được ủy quyền của Trưởng Ban.

f) Giữ mối liên hệ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy quyền của Trưởng Ban.

3. Phó Trưởng Ban Nguyễn Huỳnh Phước

a) Tham mưu Trưởng ban quản lý chung trong các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý. Trực tiếp chỉ đạo công tác: giúp Trưởng Ban chỉ đạo nâng cao các chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI, PCI, DDCI, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, chuyển đổi số của đơn vị; thi đua - khen thưởng, công tác hành chính - quản trị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức theo dõi tình hình thực hiện Quy chế phối hợp của Ban Quản lý và các sở ngành có liên quan; chỉ đạo phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong cơ quan; phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan; dân chủ ở cơ sở, dân vận trong cơ quan.

b) Ủy quyền chủ tài khoản cơ quan; quản lý thu, chi kinh phí hoạt động của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện nhiệm vụ chung của Lãnh đạo Ban: tham gia xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp; việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư; Quy chế phối hợp, tham gia công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết khiếu nại tố cáo. Xử lý các văn bản đến của cơ quan.

d) Trực tiếp chỉ đạo điều hành: Văn phòng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về tổ chức, hoạt động của đơn vị.

đ) Ký các văn bản hành chính theo lĩnh vực phụ trách, được ủy quyền của Trưởng Ban.

e) Giữ mối liên hệ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy quyền của Trưởng Ban.

4. Phó Trưởng Ban Phạm Minh Toàn

a) Tham mưu Trưởng ban quản lý chung trong các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý. Phụ trách chỉ đạo toàn diện Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về tổ chức, hoạt động của đơn vị này; phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công ty phát triển hạ tầng KCN; trực tiếp xử lý các vấn đề trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN.

b) Trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm với Trưởng Ban và Pháp luật về công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng trong các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp quản lý, làm chủ đầu tư; thực hiện nhiệm vụ quản lý trong KCN; dân chủ ở cơ sở, dân vận trong giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp.

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất cho nhà đầu tư tại địa bàn huyện Châu Thành do Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công ty Phát triển hạ tầng KCN làm Chủ đầu tư.

d) Thực hiện nhiệm vụ chung của Lãnh đạo Ban; tham gia xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư vào KCN và việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư trong Khu công nghiệp; Quy chế phối hợp; tham gia tổ chức cán bộ; xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

đ) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

e) Ký các văn bản hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

f) Giữ mối liên hệ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy quyền của Trưởng Ban.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 38/QĐ-BQL ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ban Quản lý, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Phó Trưởng Ban có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 1258
Đã truy cập: 547815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.