van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4321 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1503/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v điều chỉnh nội dung khoản 2, 6, 8, 9, 10 Công văn số 753/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
1555/QĐ-UBND 10/08/2021 V/v giao đất (đợt 1) để Liên danh Bất động sản Mỹ - Nam Quang thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2
1551/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 9)
1550/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 10)
1549/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 10)
1548/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 9)
1547/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 8)
1546/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 7)
1545/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
153/KH-UBND 10/08/2021 Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
1544/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 6)
1543/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 5)
1542/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 8)
1541/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 9)
1540/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 8)
1539/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 7)
1502/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021
1501/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên địa bàn Tỉnh
1499/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch Thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
1497/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v hoàn chỉnh đề xuất Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang dự kiến vay AFD
1534/QĐ-UBND 09/08/2021 V/v điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và tên dự án tại kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A
1493/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v điều chỉnh danh mục ban hành kèm theo Công văn số 2227/UBND-NCTH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
1533/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất buồng khử khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
1492/UBND-NCTH 09/08/2021 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
1532/QĐ-UBND 09/08/2021 Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
1487/UBND-NCTH 07/08/2021 V/v phối hợp thực hiện thủ tục tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế (02 máy thở)
1486/UBND-NCTH 07/08/2021 V/v chủ trương giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
1528/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 3)
1526/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 6)
1525/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 5)
1524/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 7)
1523/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 6)
1522/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 5)
1521/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 5)
1520/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 8)
1519/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 7)
1518/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 4)
1517/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 11)
1516/QĐ-UBND 06/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 12)
1484/UBND-NCTH 06/08/2021 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy
1483/UBND-NCTH 06/08/2021 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
1482/UBND-NC 06/08/2021 V/v bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ “Triển khai giám sát và phân tích thông tin trên môi trường mạng”
149/KH-UBND 06/08/2021 Triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1512/QĐ-UBND 05/08/2021 V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
148/KH-UBND 05/08/2021 Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
1480/UBND-NCTH 05/08/2021 V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
1479/UBND-NCTH 05/08/2021 V/v điều chỉnh chủ trương và kinh phí mua trang phục phòng, chống dịch Covid-19
1511/QĐ-UBND 05/08/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất lọc thận sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1510/QĐ-UBND 04/08/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ năm 2021
1509/QĐ-UBND 04/08/2021 V/v phê duyệt dự toán sửa chữa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa máy MRI của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
Đang online: 25
Hôm nay: 10809
Đã truy cập: 9353559