QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG UBND TỈNH

 

Quy chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-06-2020

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG UBND TỈNH HẬU GIANG

1. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của UBND tỉnh
         1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; về kết quả, hiệu lực quản lý, điều hành bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; về thực hiện các Chương trình, Đề án… do UBND tỉnh đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
         2. UBND tỉnh giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. Cách thức giải quyết công việc của UBND tỉnh

a) Thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hoặc bất thường.

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải  tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (sau đây gọi là Văn phòng) gửi toàn bộ hồ sơ và văn bản xin ý kiến đến từng thành viên UBND tỉnh để xin ý kiến.

c) Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy  ý kiến, thành viên UBND tỉnh phải có ý kiến trả lời. Sau thời hạn nêu trên,   thành viên UBND tỉnh không có ý kiến thì được xem như đồng ý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đó.

d) Các quyết định tập thể của UBND tỉnh được thông qua khi có trên 50% thành viên UBND tỉnh đồng ý. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh thông qua phiếu thì:

i) Nếu vấn đề được trên 50% thành viên UBND tỉnh đồng ý, Văn phòng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và báo cáo UBND tỉnh trong phiên họp gần nhất;

ii) Nếu vấn đề chưa được trên 50% thành viên UBND tỉnh đồng ý, Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND tỉnh gần nhất để thảo luận thêm.

đ) Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu quyết. Các thành viên UBND tỉnh được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh.


2. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo công tác của UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện.

2. Có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết các công việc và quyết định những vấn đề quy định tại Điều 22, Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập các tổ chức tư vấn để giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc.

4. Chủ tịch UBND tỉnh có thể điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên UBND tỉnh khi thấy cần thiết.

5. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc;

b) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo công tác của UBND tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó;

c) Trực tiếp hoặc phân công hoặc cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh họp, làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi quyết định;

d) Thành lập các tổ chức liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài;

đ) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh mà các cơ quan còn có ý kiến khác nhau, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

e) Các cách thức khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.


3. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

3. Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm.

4. Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao;

b) Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách; đình chỉ tạm thời việc thi hành văn bản và việc làm trái pháp luật; đồng thời, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý theo  quy định của pháp luật;

c) Nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi mình phụ trách; nghiên cứu phát hiện và đề xuất những vấn đề về chính sách cần bổ sung, sửa đổi thuộc lĩnh vực được phân công, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;

d) Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

5. Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động xử lý công việc. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

6. Định kỳ, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi là cuộc họp Thường trực UBND tỉnh hay cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh), kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trường hợp đột xuất, cấp bách. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đưa ra phiên họp UBND tỉnh thảo luận, quyết định hoặc giao cho Văn phòng gửi xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh hoặc thành viên UBND tỉnh.

7. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ để giải quyết có hiệu quả công việc theo nguyên tắc sau:

a) Những công việc thuộc lĩnh vực do Phó Chủ tịch UBND tỉnh nào phụ trách thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó chịu trách nhiệm giải quyết;

b) Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực công tác có trách nhiệm cho ý kiến trước khi đưa ra xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thường trực UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh;

c) Trong quá trình làm việc, kiểm tra công tác, chỉ đạo giải quyết công việc được phân công phụ trách, nếu có vấn đề cấp bách không thuộc lĩnh vực phụ trách nhưng các đơn vị đó xin ý kiến cần giải quyết ngay thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh được quyền chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quan điểm chỉ đạo của cơ quan thay mặt Tỉnh ủy lãnh đạo các mặt công tác, hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sau đó trao đổi lại để Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó biết để giải quyết tiếp; nếu có ý kiến giải quyết khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Trường hợp vấn đề đơn vị xin ý kiến không thuộc lĩnh vực mình phụ trách, mà không cấp bách, yêu cầu đơn vị đó gửi văn bản hoặc trực tiếp báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó chỉ đạo giải quyết.

8. Khi Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau bằng biên bản và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản.

9. Sáng thứ Hai hàng tuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện lịch công tác tuần trước, những công việc trọng tâm đã chỉ đạo giải quyết và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm trong tuần.


4. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của các Ủy viên UBND tỉnh

1. Được Chủ tịch UBND tỉnh phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể, tham gia phụ trách địa bàn và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND tỉnh; báo cáo công tác trước HĐND tỉnh khi được yêu cầu.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

3. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể UBND tỉnh; cùng tập thể UBND tỉnh quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh; nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các công việc của UBND tỉnh và các công việc có liên quan.

4. Ủy viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị.

5. Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh và trả lời kịp thời, đầy đủ các Phiếu lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành viên đó, nhưng có liên quan đến chức năng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; tham gia giải quyết công việc của tập thể UBND tỉnh, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Thực hiện kế hoạch đi công tác cơ sở, kế hoạch tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, thuộc phạm vi của UBND tỉnh nếu được phân công; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc   thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; nắm chắc tình hình thực tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

7. Mỗi Ủy viên UBND tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, đối thoại, trả lời các kiến nghị chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

8. Mỗi Ủy viên UBND tỉnh có hộp thư điện tử công vụ để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan; được trang bị các phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin qua mạng máy tính.

9. Ủy viên UBND tỉnh là Chánh Văn phòng UBND tỉnh (sau đây gọi là Chánh Văn phòng) được UBND tỉnh phân công là Người phát ngôn chính thức về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.


5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao tại địa phương và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quản lý chuyên ngành.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh  giải quyết các công việc sau:

a) Công việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định;

b) Giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thuộc chức năng,  thẩm quyền; trình Chủ tịch UBND tỉnh những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh liên quan giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất;

c) Tham gia đề xuất ý kiến về những công việc chung của UBND tỉnh và thực hiện một số công việc cụ thể theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và phân cấp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quản lý chuyên ngành;

d) Tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn tỉnh khác cùng cấp và UBND cấp huyện để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ;

đ) Xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của cơ quan, đơn vị mình;

e) Thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trong nội bộ cơ quan và tham gia công tác cải cách hành chính gắn với việc tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của tỉnh.

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của cấp trên. Trường hợp chậm hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo rõ lý do. Khi có căn cứ xác định quyết định đó trái pháp luật, thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định.

4. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình và những công việc được ủy quyền, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

5. Các nội dung kiến nghị hoặc đề xuất với UBND tỉnh đều phải được bàn bạc thống nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên môn tỉnh...

6. Tăng cường phối hợp để giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhu cầu bức xúc đặt ra.

7. Trường hợp có những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh thì các cơ quan chuyên môn tỉnh phải chủ động liên hệ trao đổi, thống nhất với lãnh đạo các các cơ quan chuyên môn tỉnh có liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Không trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý của các các cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện. Văn phòng chuyển trả lại các cơ quan chuyên môn tỉnh, UBND cấp huyện các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quy chế làm việc này.

9. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh có trách nhiệm xin ý kiến UBND tỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh những nội dung theo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

10. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh tập trung chỉ đạo chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình được Thường trực UBND tỉnh giao; chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

11. Khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình trước khi trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phải trình đồng thời dự thảo văn bản triển khai của UBND tỉnh.

12. Khi xin rút chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện phải giải trình rõ lý do, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ xin rút, xin điều chỉnh tiến độ trình chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình do nguyên nhân khách quan.

13. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phân công, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, công việc; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Cập nhật đầy đủ, liên tục kết quả thực hiện, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

14. Các văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn tỉnh được Văn phòng gửi đến, cơ quan chuyên môn tỉnh cần nghiên cứu, cho ý kiến nghiêm túc, gửi lại Văn phòng đúng thời hạn. Trường hợp quá hạn mà không có ý kiến thì Văn phòng tổng hợp là thống nhất với vấn đề được xin ý kiến, cơ quan chuyên môn tỉnh phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vấn đề được xin ý kiến.

15. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh tăng cường trách nhiệm trong các hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Cơ quan chuyên môn tỉnh được xin ý kiến phải trả lời đầy đủ, đúng hạn, nêu rõ quan điểm đối với các vấn đề cơ quan chuyên môn tỉnh khác và UBND cấp huyện xin ý kiến.

 (Trích nội dung quy chế làm việc UBND tỉnh Hậu Giang)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây Quyche lam viec QD52.2016.QD.UBND.doc_20200626141053.doc
Đang online: 32
Hôm nay: 21861
Đã truy cập: 14156327