Lời nói đầu

 

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 20-07-2020

         Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hậu Giang. Cục Thống Kê tỉnh Hậu Giang biên soạn và phát hành cuốn sách “Niên giám Thống kê năm 2019”.

            Nội dung cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt – Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2015 và được biên soạn cho 5 năm (2015-2019), trong đó các số liệu từ 2018 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2019 là số ước tính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

            Do điều kiện biên soạn gặp nhiều khó khăn và là ấn phẩm phân tích số liệu có hệ thống nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả, các cấp, các ngành để bổ sung cho những lần biên soạn sau.

            Chúng tôi chân thành cảm ơn sự cộng tác biên soạn và cung cấp số liệu của các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh để chúng tôi hoàn thành quyển Niên giám này.

            Các ký hiệu nghiệp vụ:

    -  : không có hiện tượng kinh tế-xã hội phát sinh

   ... : có hiện tượng kinh tế-xã hội phát sinh nhưng không thu thập được số liệu

            Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang - đường Điện Biên Phủ, Khu Hành chính tỉnh Hậu Giang, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

            Điện thoại: (0293) 3 878 991 - 3 878 993                     Fax: (0293) 3 878 991

                                                                                  Hậu Giang, tháng 4 năm 2020

                                                    CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG

 

FOREWORD

          In order to researchs about socio-economic situation of Hau Giang province. Hau Giang Statistical Office compiled and published “Hau Giang Statistical Yearbook 2019”.

          The book is compiled bilingual: Vietnamese and English, including basic data reflecting really socio-economic situation of Hau Giang province. The data made by Hau Giang Statistical Office, that have been collected, calculated and repaired data of 2015 and has been compiled for 5 years (2015-2019),in which the data from 2018 backward are official, data of 2019 are estimates. All data have been collected and calculated according to currently methods stipulated by Vietnamese General Statistical Office.

          Due to shortly time but the book of data analysis system, errors are inevitable. We hope to receive ideas and comments from readers to improve for the next edition.

          We are sincerely thanksful for the cooperation in compiling and supplying data of Departments, Levels from Central and Local in province for us to fufill this book.

          Special signals:

             -   : No socio-economic facts occured

             ... : Facts occured but no information

          In the process of use, for further information, please contact to us at: Hau Giang Statistical Office, Hau Giang’s Administrative Centre, Dien Bien Phu street, 5 th ward, Vi Thanh city, Hau Giang province.

          Tele: (0293) 3 878 991 - 3 878 993                      Fax: (0293) 3 878 991

                                                                             Hau Giang, April 2020

                                                            HAU GIANG STATISTICS OFFICE

Người dân thích di chuyển với loại phương tiện giao thông nào?

Xe máy
Xe máy điện
Xe ô tô
Xe buýt


Đang online: 7
Hôm nay: 1862
Đã truy cập: 7534750