LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định thuê chuyên gia chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 13-02-2023 Ngày hết hạn 08-03-2023

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030

Ngày xuất bản 06-02-2023 Ngày hết hạn 06-03-2023

download Xem các góp ý
Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-02-2023 Ngày hết hạn 02-03-2023

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-02-2023 Ngày hết hạn 02-03-2023

download Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày xuất bản 17-01-2023 Ngày hết hạn 20-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

Ngày xuất bản 16-01-2023 Ngày hết hạn 16-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 11-01-2023 Ngày hết hạn 11-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệmvụ,quyền hạnvà cơ cấu tổ chứccủa SởXây dựng tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 05-01-2023 Ngày hết hạn 05-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-12-2022 Ngày hết hạn 28-01-2023

download Xem các góp ý
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-11-2022 Ngày hết hạn 29-12-2022

download Xem các góp ý
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-11-2022 Ngày hết hạn 25-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-11-2022 Ngày hết hạn 18-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dich vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường

Ngày xuất bản 17-11-2022 Ngày hết hạn 17-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-11-2022 Ngày hết hạn 15-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-11-2022 Ngày hết hạn 08-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 30-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnhHậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 30-11-2022

download Xem các góp ý
Phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-10-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo đề nghi xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày xuất bản 28-10-2022 Ngày hết hạn 28-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và chế độ hỗ trợ cho kế toán thực hiện công việc kiêm nhiệm kế toán liên trường, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-10-2022 Ngày hết hạn 24-11-2022

download Xem các góp ý
dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-10-2022 Ngày hết hạn 21-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 20-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-10-2022 Ngày hết hạn 18-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-10-2022 Ngày hết hạn 17-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BÁO CÁO KỲ CUỐI

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BÁO CÁO DMC

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BẢN ĐỒ

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2022 Ngày hết hạn 12-11-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2022 Ngày hết hạn 12-11-2022

download Xem các góp ý
Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các công ty cổ phần có vốn nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày xuất bản 11-10-2022 Ngày hết hạn 11-11-2022

download Xem các góp ý
Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày xuất bản 10-10-2022 Ngày hết hạn 10-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 04-10-2022 Ngày hết hạn 04-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-10-2022 Ngày hết hạn 03-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-09-2022 Ngày hết hạn 29-10-2022

download Xem các góp ý
Quy định chính sách thu hút đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý
Tình hình thi hành pháp luật về các chính sách liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-09-2022 Ngày hết hạn 23-10-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 3
Hôm nay: 4188
Đã truy cập: 13987437