LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 04-07-2022 Ngày hết hạn 04-08-2022

download Xem các góp ý
Tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 30-06-2022 Ngày hết hạn 30-07-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-06-2022 Ngày hết hạn 23-07-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-06-2022 Ngày hết hạn 23-07-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Ngày xuất bản 22-06-2022 Ngày hết hạn 22-07-2022

download Xem các góp ý
Trình tự, thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 10-06-2022 Ngày hết hạn 10-07-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-06-2022 Ngày hết hạn 08-07-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-06-2022 Ngày hết hạn 02-07-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 30-05-2022 Ngày hết hạn 30-06-2022

download Xem các góp ý
Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-05-2022 Ngày hết hạn 23-06-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 16
Hôm nay: 5542
Đã truy cập: 14261542