LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-09-2022 Ngày hết hạn 23-10-2022

download Xem các góp ý
Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-09-2022 Ngày hết hạn 21-10-2022

download Xem các góp ý
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-09-2022 Ngày hết hạn 20-10-2022

download Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-09-2022 Ngày hết hạn 20-10-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3)

Ngày xuất bản 19-09-2022 Ngày hết hạn 19-10-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 3)

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý
Góp về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 16-09-2022 Ngày hết hạn 16-10-2022

download Xem các góp ý
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-09-2022 Ngày hết hạn 15-10-2022

download Xem các góp ý
Lấy ý kiến Nhân dân trên cổng thông tin điện tử về khen thưởng thành tích năm học 2021 - 2022

Ngày xuất bản 08-09-2022 Ngày hết hạn 08-10-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 5
Hôm nay: 4034
Đã truy cập: 13987287