co-cau-to-chuc-hcc

 

Cơ cấu tổ chức

Ngày 03-08-2022

Ban Giám đốc

 

Giám đốc: Ông Lê Thanh Tâm

 

 

Phó Giám đốc: 

Bà Huỳnh Hà Giang

02933 581 738

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận một cửa

 

     

 Phó Giám đốc: 

      BàTrân Thị Loan

       02933 581 734

 

- Sở Lao động TB & XH

- Tiếp nhận chung

- Trả kết quả

 

02933 581 729

 

 

 

 

 

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

- Sở Văn hóa

- Sở Y tế

- Sở Kế hoạch

 

 

 

 

02933 581 730

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấp Thoát nước

- Cục Thuế tỉnh

 

02933 581 731

 

 

 

 

- Sở Xây dựng

- Sở Nông nghiệp

- Sở Tài nguyên môi trường

 

 

02933 581 732

 

 

 

 

 

 

- Sở Giao thông

- Sở Công thương

 

 

02933 581 733

 

 

Đang online: 12
Hôm nay: 19226
Đã truy cập: 13029959