chuc-nang-nhiem-vu-hcc

 

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

Ngày 01-08-2022

I. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

 1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, có con dấu, tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          c) Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm.

 1. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Nhiệm vụ
 1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử;
 2.  Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4;

d) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

          đ) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.

e) Bố trí trang thiết bị tại Trung tâm theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

 1. Quyền hạn
 1.  Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc giải quyết TTHC của các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Trung tâm được ban hành văn bản hoặc thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp giải quyết TTHC chậm so với quy định.
 2.  Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC;
 3. Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết;
 4.  Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Trung tâm về việc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của cơ quan;

đ)  Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

 1.  Quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin; tham gia công tác bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin.

g) Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động

 1. Cơ cấu tổ chức
 1. Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

          - Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

 • Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

          - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 1.  Các bộ phận chuyên môn

          - Bộ phận Giám sát, điều hành;

          - Bộ phận Giải quyết thủ tục hành chính.

 1. Biên chế

Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế của Tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Đang online: 7
Hôm nay: 18352
Đã truy cập: 13029092