Chi tiết

 

Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn

Ngày 00:00:00 01-03-2020 - Lượt xem: 1262

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn; cụ thể như sau:

     1. Tên dự án: Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn.

     2. Địa điểm đầu tư: khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh.

     3. Mục tiêu đầu tư: cung cấp các dịch vụ ăn uống, lưu trú và các dịch

vụ bổ sung cho khách hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu ăn, nghỉ, giải trí..

     4. Quy mô đầu tư dự kiến: 28.488m

     5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 100.000.000.000 đồng.

     6. Bên mời thầu: Sở Xây dựng.

     Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bên mời thầu tổ chức công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

     Điều 3. Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                           KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, KT                                                      


Đang online: 5
Hôm nay: 13358
Đã truy cập: 11619298