Chi tiết

 

Kết quả chỉ số PAR INDEX của tỉnh Hậu Giang năm 2018

Ngày 00:00:00 05-06-2020 - Lượt xem: 1091

Kết quả Chỉ số CCHC - PAR INDEX tỉnh Hậu Giang năm 2018

Xếp hạng

Tỉnh, thành phố

Điểm thẩm định

Điểm đánh giá tác động của CCHC

Tổng điểm đạt được

Chỉ số tổng hợp PAR INDEX

Chỉ số SIPAS

Khảo sát LĐ quản lý

Tác động đến PT KT-XH

35

Hậu Giang

42.97

10.39

19.55

3.50

76.42

76.42

 

Biểu đồ Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh Hậu Giang

 

Kết quả điểm đạt được theo từng lĩnh vực của Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang

TT

Tỉnh, thành phố

1.Công tác chỉ đạo điều hành CCHC (Tối đa 9)

2. XD & tổ chức TH VBQPPL (Tối đa 10)

3. Cải cách TTHC (Tối đa 13)

4. Cải cách tổ chức bộ máy HC (Tối đa 12)

5. XD & nâng cao chất lượng CB, CCVC (Tối đa 13.5)

6. Cải cách tài chính công (Tối đa 12.5)

7. Hiện đại hóa hành chính (Tối đa 13.5)

8. Tác động của CCHC đến ND, TC và PT KT-XH của tỉnh (Tối đa 16.5)

28

Hậu Giang

4.50

9.06

10.48

10.02

9.18

8.91

10.38

13.89

 

 

Biểu đồ Kết quả xếp hạng Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL” theo 6 vùng kinh tế tỉnh Hậu Giang

Bảng Kết quả điểm các tiêu chí Chỉ số thành phần Cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành phố

STT

Tỉnh, thành phố

Kiểm soát quy định TTHC (tối đa 1.0 điểm)

Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết HS (tối đa 3.0 điểm)

Thực hiện cơ chế MC, MCLT (tối đa 3.5 điểm)

Kết quả giải quyết TTHC (tối đa 4.5 điểm)

Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC (1.0 điểm)

28

Hậu Giang

0.50

1.00

3.50

4.48

1.00

 

Kết quả điểm các tiêu chí Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính của tỉnh Hậu Giang

STT

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ứng dụng CNTT của tỉnh (tối đa 4.5 điểm)

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (tối đa 2.25 điểm)

Thực hiện TN & TKQ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ BCCI (tối đa 1.25 điểm)

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (tối đa 1.5 điểm)

Tác động của CC đến hiện đại hóa HC (tối đa 4 điểm)

28

Hậu Giang

4.00

0.44

1.00

1.50

3.43

 

Kết quả điểm và chỉ số thành phần Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của Hậu Giang

Xếp hạng

Tỉnh, thành phố

Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh

Kết quả Chỉ số SIPAS

Mức độ thu hút đầu tư

Mức độ phát triển DN

Thu ngân sách tỉnh

Điểm đạt được (Tối đa 16.5 điểm)

Chỉ số %

15

Hậu Giang

10.39

1.00

1.00

1.50

13.89

84.21

 

Tải toàn văn báo cáo Tại đây


Đang online: 21
Hôm nay: 19312
Đã truy cập: 7506679