Chi tiết

 

Hội nghị tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh

Ngày 17:00:37 22-02-2023 - Lượt xem: 149

Ngày 22/02, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai Chương trình số 166-CTr/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.  

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X lực lượng công nhân trong tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đa dạng hơn trong cơ cấu ngành nghề theo đúng định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, lao động từng bước được cải thiện, tiền lương và thu nhập hàng năm được tăng lên. Những năm qua, các cấp trong tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho hơn 126 nghìn công nhân lao động, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho trên 221 nghìn lao động; đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với chủ doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn trực tiếp sản xuất, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và tổ chức Công đoàn và giải quyết thỏa đáng những đề xuất kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Thu Ánh tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp nhà nước, với hơn 3.150 doanh nghiệp tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thu hút gần 16.500 lao động, có 252 hợp tác xã, 660 tổ hợp tác, với 9.984 thành viên, lực lượng này đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác giảm nghèo, tỉnh xây dựng nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển nhà ở, các thiết chế văn hóa, trong đó có công nhân lao động khu công nghiệp, thu nhập bình quân của công nhân lao động là 3.950.000 đồng/tháng, từ đây tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng giai cấp công nhân xứng tầm trong tình hình mới, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội an ninh chính trị tại địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động kịp thời, củng cố kiện toàn tổ chức đoàn thể, hoạt động của các cấp công đoàn và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh ngày càng củng cố phát triển vững mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành chỗ dựa tinh thần tin cậy cho công dân lao động.

Tuy mặc dù Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho công nhân lao động nhưng vẫn còn một số vấn đề bức xúc chưa được giải quyết thỏa đáng như: tiền lương thu nhập của công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất chưa tương xứng với đóng góp, vấn đề nhà ở của những người có thu nhập thấp, nhà giữ trẻ là con em công nhân khu công nghiệp các doanh nghiệp có đông công nhân lao động còn nhiều khó khăn, ở một số doanh nghiệp công nhân lao động không được học tập nâng cao trình độ, vì vậy chuyên môn nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, Đảng viên, thành lập tổ chức Đảng, công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp và nhà nước gặp nhiều khó khăn…

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế này, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các cấp, các ngành, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tập trung phát triển giai cấp công nhân, người lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đây là lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị quyết bốn trụ cột của tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động trong khu công nghiệp; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện để hoạt động công đoàn các cấp có hiệu quả đi vào chiều sâu, chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển Đảng viên trong các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước; đẩy mạnh phát triển Đảng, phát triển Đoàn viên công đoàn công nhân lao động nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất…

Hội nghị đã triển khai Chương trình số 166-CTr/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Mục tiêu là đưa người lao động tham gia các thị trường có thu nhập cao hơn trong nước, góp phần giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân và hộ gia đình ở vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao của tỉnh, quảng bá, lan tỏa hình ảnh văn hóa tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng.