Chi tiết

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý III năm 2020

Ngày 15:17:01 29-11-2020 - Lượt xem: 206

 

UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Biểu số 59/CK-NSNN

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

(Kèm theo Báo cáo số: 1917 /BC-UBND ngày 08 /10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang)

 
     

Đơn vị: Triệu đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2020

THỰC HIỆN
 9 THÁNG ĐẦU
 NĂM 2020

SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)

 

DỰ
TOÁN NĂM

CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC

 
 

A

B

1

2

3=2/1

4

 

A

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

5,559,464

4,636,917

         83.41

          100.03

 

I

Thu cân đối NSNN

3,641,000

2,717,914

         74.65

            99.46

 

1

Thu nội địa

3,241,000

2,433,491

             75.08

              100.29

 

2

Thu từ đầu thô

 

 

 

 

 

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

400,000

284,423

             71.11

                92.87

 

4

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1,849,948

1,850,487

 

                97.24

 

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

68,516

68,516

 

 

 

C

TỔNG CHI NSĐP

9,176,516

5,889,157

             64.18

              114.90

 

1

Chi đầu tư phát triển

4,310,071

2,765,250

             64.16

              129.21

 

2

Chi thường xuyên

4,753,758

3,018,253

             63.49

              106.56

 

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,100

0

                  -  

 

 

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

           100.00

 

 

5

Dự phòng ngân sách

108,587

0

                  -  

                      -  

 

6

Các nhiệm vụ chi khác

 

104,653

 

                81.45

 

D

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

14,600

0

                  -  

 

 

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

53,400

46,048

             86.23

              299.52

 

 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Biểu số 60/CK-NSNN

 

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2020

 

(Kèm theo Báo cáo số: 1917 /BC-UBND ngày 08 /10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang)

     

Đơn vị: đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
NĂM 2020

 THỰC HIỆN
9 THÁNG
NĂM 2020

SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)

Thực hiện
 cùng kỳ

DỰ
TOÁN NĂM

CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

                    2

3=2/1

4

1

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+…+VII)

  5,559,464

      4,636,917

          83.41

         100.03

  4,635,707

I

Thu nội địa

  3,241,000

      2,433,491

          75.08

         100.29

  2,426,340

1

Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước

     98,000  

           69,315

          70.73

           87.41

       79,296

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

     80,000  

         100,978

        126.22

         226.54

       44,573

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

   740,000  

   499,756

   67.53

 118.25

422,610

4

Thuế thu nhập cá nhân

   315,000  

244,107

    77.49

   112.48

 7,021

5

Thuế bảo vệ môi trường

  600,000  

 349,825

   58.30

   194.58

179,787

6

Lệ phí trước bạ

  129,500  

 79,076

   61.06

     89.56

88,292

7

Thu phí, lệ phí

    50,000

39,553

  79.11

  111.49

35,476

8

Các khoản thu về nhà, đất

 330,500

 305,231

   92.35

   44.25

 689,772

8.1

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

           24

 

        0.00

 24

8.2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

         500  

         774

 154.84

      98.90

           783

8.3

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  130,000  

    141,301

  108.69

    127.91

 110,469

 

Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời

    70,000  

          12,273

         17.53

#DIV/0!

 

8.4

Thu tiền sử dụng đất

  200,000  

        162,775

         81.39

          28.17

    577,764

 

Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời

  150,000  

            2,001

           1.33

#DIV/0!

 

8.5

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

               357

#DIV/0!

          48.77

           732

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

   810,000  

         669,968

          82.71

         109.82

     610,053

10

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

       7,000  

           2,570  

          36.71

           48.01

         5,352

11

Thu khác ngân sách

     80,000  

      71,056

   88.82

   135.66

    52,378

12

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

       1,000  

        2,055

 205.51

    118.79

  1,730

II

Thu từ dầu thô

 

                  -  

#DIV/0!

#DIV/0!

              -  

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

400,000

         284,423

          71.11

           92.87

     306,274

1

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

 

         279,144

 

           94.03

     296,873

2

Thuế nhập khẩu

 

5,155

/0!

       5.68

    9,257

IV

Thu viện trợ

 

                  -  

#DIV/0!

#DIV/0!

 

V

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

68,516

           68,516

 

 

 

VI

Thu chuyển nguồn

1,849,948

1,850,487

  100.03

    7.24

1,903,093

B

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

  4,729,064

4,105,460

 86.81

   98.30

4,176,564

1

Từ các khoản thu phân chia

  1,451,700

 1,039,507

  71.61

 128.07

 811,675

2

Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%

  1,358,900

      3,065,952

        225.62

           91.12

  3,364,888

 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG

 

       Biểu số 61/CK-NSNN

 

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

(Kèm theo Báo cáo số: 1917 /BC-UBND ngày 08 /10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang)

 

 

 

 

      Đơn vị: Triệu đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
NĂM 2020

THỰC HIỆN
 9 THÁNG
 ĐẦU NĂM

SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)

Thực hiện
cùng kỳ

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

1

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                                            

     9,176,516

        5,889,157

           64.18

              114.90

     5,125,575

I

Chi đầu tư phát triển

     4,310,071

        2,765,250

           64.16

              129.21

     2,140,150

1

Chi đầu tư cho các dự án

     4,310,071

        2,751,340

           63.84

              128.77

     2,136,650

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích

 

               4,500

 

#DIV/0!

                  -  

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

               9,410

#DIV/0!

              268.86

            3,500

II

Chi thường xuyên                                             

     4,753,758

        3,018,253

           63.49

              106.56

     2,832,565

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1

Chi quốc phòng

43,903

  93,106

  212.07

        75.25

  123,732

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

    15,068

     34,471

  228.77

       88.89

    38,778

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

     1,496,802

        1,036,137

           69.22

              104.57

        990,886

4

Chi khoa học và công nghệ

          17,863

             23,471

         131.40

              109.10

          21,513

5

Chi y tế, dân số và gia đình

        375,158

           359,001

           95.69

              115.49

        310,859

6

Chi văn hoá thông tin

          36,760

             36,102

           98.21

                99.52

          36,276

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

          13,215

             15,022

         113.67

              105.18

          14,281

8

Chi thể dục thể thao

          19,151

             14,504

           75.74

                99.48

          14,580

9

Chi bảo vệ môi trường

          29,850

             21,482

           71.97

                57.09

          37,626

10

Chi các hoạt động kinh tế

        529,809

           370,564

           69.94

              110.47

        335,445

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

        473,504

           728,520

         153.86

              105.44

        690,936

12

Chi bảo đảm xã hội

        173,281

           262,144

         151.28

              145.54

        180,113

13

Chi khác

        199,254

             23,728

           11.91

                63.21

          37,540

III

Chi cho vay

 

             49,450

#DIV/0!

           1,545.31

            3,200

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

            3,100

 

                 -  

#DIV/0!

                  -  

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

            1,000

               1,000

         100.00

              100.00

            1,000

VI

Dự phòng ngân sách                                                    

        108,587

 

                 -  

#DIV/0!

                  -  

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

 

 

 

            4,797

VIII

Các khoản chi khác

                  -  

             55,203

#DIV/0!

                42.96

        128,489

B

Chi trả nợ gốc

          53,400

             46,048

           86.23

              299.52

          15,374


Đang online: 13
Hôm nay: 20404
Đã truy cập: 7486441