Chi tiết

 

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

Ngày 17-12-2020 - Lượt xem: 390
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2016 - 2020 Tăng bq 2016-2020 (%) KH  2021 - 2025 Tăng bq 2021 - 2025 (%)
I LĨNH VỰC KINH TẾ          
1 GRDP giá so sánh 2010  Tỷ đồng  23.533 5,26 32.235 6,50
   - Khu vực I  Tỷ đồng  6.366 2,26 7.116 2,25
   - Khu vực II  Tỷ đồng                     5.992 10,82                 10.206 11,24
   Trong đó: Công nghiệp  Tỷ đồng                     4.861 12,22 8.675 12,28
                     Xây dựng  Tỷ đồng                     1.131 5,78 1.531 6,24
   - Khu vực III  Tỷ đồng  8.850 4,65 11.772 5,87
   -Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm  Tỷ đồng  2.325 4,28 3.141 6,20
  GRDP giá hiện hành  Tỷ đồng  38.362 8,73 56.306 7,98
   - Khu vực I  Tỷ đồng                 10.179   5,67 12.385 4,00
   - Khu vực II  Tỷ đồng                   9.429   15,56               16.801   12,25
   Trong đó: Công nghiệp  Tỷ đồng                   7.765   17,27 14.240 12,89
                   Xây dựng  Tỷ đồng  1.664 9,16 2.561 9,00
   - Khu vực III  Tỷ đồng                 15.011   7,60 21.820 7,77
   -Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm  Tỷ đồng                   3.743   8,08 5.300 7,20
2  - GRDP bình quân đầu người/năm  Triệu đồng  52,60 9,11 77,00 7,92
   - GRDP qui USD USD                    2.267                     3.319 7,92
   + Tỷ giá qui đổi Đồng                  23.200                   23.200  
   - GDP bình quân cả nước USD                    2.750                     5.000  
   + So với bình quân cả nước %                    82,44                     66,38  
  Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010  Tỷ đồng                   64.382 6,53                 97.772 8,72
   - Khu vực I  Tỷ đồng                   14.042 2,54                 16.280 3,00
   - Khu vực II  Tỷ đồng                   34.383 9,71                 60.492 11,96
   Trong đó: Công nghiệp  Tỷ đồng                   28.836 9,51                 53.000 12,95
                   Xây dựng  Tỷ đồng                     5.546 10,78                   7.492 6,20
   - Khu vực III  Tỷ đồng                   15.957 4,35                 21.000 5,65
  Giá trị sản xuất theo giá thực tế  Tỷ đồng                   94.589 9,50               151.576 9,89
   - Khu vực I  Tỷ đồng                   20.413 5,62                 25.080 4,20
   - Khu vực II  Tỷ đồng                   49.368 12,79                 90.046 12,77
   Trong đó: Công nghiệp  Tỷ đồng                   41.298 12,56                 77.626 13,45
                   Xây dựng  Tỷ đồng                     8.071 14,05                 12.420 9,00
   - Khu vực III  Tỷ đồng                   24.808 7,19                 36.450 8,00
3 Cơ cấu kinh tế   %                    100,00                   100,00  
     - Khu vực I   %                    26,53     22,00  
     - Khu vực II   %                    24,58     29,84  
   Trong đó: Công nghiệp   %                    20,24     25,29  
                   Xây dựng   %                      4,34     4,55  
     - Khu vực III   %                    39,13     38,75  
   -Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm   %                      9,76     9,41  
4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm  Tỷ đồng                   90.000                    7,64                 99.000 1,22
  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so GRDP giá thực tế   %   54,00                     39,00  
5 Tài chính          
  Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm  Tỷ đồng  42.673                    7,73                 44.635                  4,60
  Trong đó thu nội địa 5 năm  Tỷ đồng  15.308                  20,01                 17.806                  1,83
  Tổng chi ngân sách địa phương 5 năm  Tỷ đồng  41.374                    8,32                 39.920                  6,32
  Trong đó chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý  Tỷ đồng                   12.619                  39,35                 14.233                12,79
6 Xuất, nhập khẩu          
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 5 năm Triệu USD                    3.380                    9,79                   4.331                  6,94
  Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 5 năm Triệu USD 1.516                  35,20                   1.521  -3,32 
7 Số doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế tăng thêm trong 5 năm DN 1.375                  18,22                   1.000                  7,15
II VĂN HÓA - XÃ HỘI          
8 Dân số           
  Dân số trung bình  Người               729.380    -0,35              731.277   0,05
  Trong đó: Dân số thành thị Người              204.860                    3,67               234.009   2,70
                  Dân số nông thôn Người              524.520    -1,69              497.268   -1,06
  Tỷ lệ tăng dân số trung bình  %  -0,38  -0,35                    0,05    
  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên  ‰  10,5   7,79  
9 Tỷ lệ đô thị hóa  %  28,09   32,0  
10 Tỷ lệ hộ nghèo   %  3,10      
  Mức giảm hộ nghèo bình quân mỗi năm  %  2,01%   1%  
11 Lao động          
  Số lao động được tạo việc làm  trong 5 năm Lao động 90.632   75.000  
  Tỷ lệ lao động qua đào tạo   % 61,19   70,00  
12 Giáo dục          
  Số trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 261/326   278/326  
   -Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia %                    80,06                     85,28  
  Huy động học sinh so với độ tuổi Học sinh                159.119                 163.628  
  - Số học sinh mầm non Học sinh                  27.540                   30.714  
   Tỷ lệ huy động  %                         90                     91,00  
  - Số học sinh tiểu học Học sinh                  66.903                   66.603  
   Tỷ lệ huy động  %                         99                     99,00  
  - Số học sinh trung học cơ sở Học sinh                  44.050                   44.919  
   Tỷ lệ huy động  %                         95                     96,00  
  - Số học sinh trung học phổ thông Học sinh                  20.626                   21.392  
   Tỷ lệ huy động  %                         70   71  
  Số sinh viên/ 10.000 dân SV 200   225  
13 Y tế          
  Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng       % 10,90   <11  
  Số bác sỹ /10.000 dân BS 8,3   10,00  
  Số giường bệnh /10.000 dân Giường 34,14   36,00  
  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 90,21   95,00  
14 Nông thôn mới          
   - Số xã nông thôn mới Xã 32   41  
   - Tỷ lệ xã nông thôn mới % 62,75   80,39  
III TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG           
15 Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch % 95   100  
  Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch % 82,5   85  
16 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt (ở đô thị và nông thôn) được thu gom và xử lý % 86   96  
IV QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH          
17 Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ % 100   100  
  Xây dựng, huấn luyện, diễn tập và giáo dục quốc phòng % 100   100  
18 Giảm số vụ tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông % 5-10%   5-10%  

Đang online: 7
Hôm nay: 1350
Đã truy cập: 4074462