Chi tiết

 

Bước đầu giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 02-07-2021 - Lượt xem: 179

Bước đầu giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/6/2021 để triển khai Quyết định. Theo đó, các sở, ngành, địa phương phải đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thực tế hiện nay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân, doanh nghiệp khi đến yêu cầu giải quyết TTHC có thể khai và nộp thuế ngay tại Trung tâm chứ không cần trở về địa phương như trước đây. Ví dụ: khi thực hiện thủ tục “Đăng ký, cấp biển số xe” tại Trung tâm thì người dân có thể khai thuế trước bạ tại Trung tâm (thay vì trước đây phải về địa phương, nơi thường trú để làm thủ tục về thuế).

Theo Công văn số 895/UBND-HCC ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về tăng cường triển khai các dịch vụ tiện ích cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang thực hiện liên thông việc thu thuế, nộp tiền giữa các Chi cục thuế cấp huyện với nhau và hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Như vậy, sắp tới trên địa bàn tỉnh, người dân có thể nộp thuế ở bất kỳ huyện nào (không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) không chỉ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hay các Bộ phận Một cửa cấp huyện đã thực hiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công như hiện nay./.

Thanh Ngọc


Đang online: 4
Hôm nay: 1615
Đã truy cập: 3367709