Chi tiết

 

Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 00:00:00 05-04-2020 - Lượt xem: 70

STT

NỘI DUNG

Thực hiện
 cùng kỳ

DỰ TOÁN
NĂM 2019

 THỰC HIỆN
6 THÁNG
NĂM 2019 

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN 

CÙNG KỲ 

A

B

1

2

 3 

4=3/2*100

5=3*100/1

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+…+VII)

      5,376,434

    7,009,350

   5,605,041

       79.97

    104.25

I

Thu nội địa

      1,574,418

    3,413,000

   1,649,465

       48.33

    104.77

1

Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước

           33,466

       83,000  

        48,401

       58.31

    144.62

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

               180

              -    

               -  

#DIV/0!

           -  

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

          33,286

      83,000  

       48,401

      58.31

   145.41

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

           50,708

       50,000  

        34,996

       69.99

      69.02

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

         340,709

     710,000  

      302,229

       42.57

      88.71

4

Thuế thu nhập cá nhân

         126,469

     275,000  

      157,620

       57.32

    124.63

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

                   2

              -    

               -  

#DIV/0!

           -  

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

        126,467

    275,000  

     157,620

      57.32

   124.63

5

Thuế bảo vệ môi trường

         292,430

  1,100,000  

        86,911

         7.90

      29.72

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

        183,690

    690,800  

       56,587

        8.19

     30.81

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

        108,740

    409,200  

       30,324

        7.41

     27.89

6

Lệ phí trước bạ

           46,265

     110,000  

        55,970

       50.88

    120.98

7

Thu phí, lệ phí

           23,951

         46,000

        25,492

       55.42

    106.43

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

            6,919

      12,000  

         7,557

      62.97

   109.22

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

          17,032

      34,000  

       17,935

      52.75

   105.30

8

Các khoản thu về nhà, đất

         203,002

       261,000

      438,523

     168.02

    216.02

8.1

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

                  12

 

               24

#DIV/0!

    199.96

8.2

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

                389

         1,000  

             474

       47.38

    121.77

8.3

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

           81,293

       60,000  

      105,426

     175.71

    129.69

 

Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời

 

              -    

       29,254

#DIV/0!

#DIV/0!

8.4

Thu tiền sử dụng đất

         121,308

     200,000  

      332,141

     166.07

    273.80

 

Trong đó: ghi thu-ghi chi đồng thời

 

    150,000  

       60,879

      40.59

#DIV/0!

8.5

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

                  -  

 

             458

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

         428,130

     710,000  

      457,929

       64.50

    106.96

10

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

                    6

 

          4,766

#DIV/0!

########

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

 

 

         2,767

 

 

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

 

 

         1,998

 

 

11

Thu khác ngân sách

           28,223

       65,000  

        36,613

       56.33

    129.73

 

Trong đó:

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

 

- Thu khác ngân sách địa phương hưởng

          16,984

      37,009  

       22,326

      60.33

   131.46

 

- Thu khác ngân sách trung ương hưởng

            2,894

        8,991  

         6,223

      69.21

   215.04

 

- Thu phạt an toàn giao thông

            8,345

      19,000  

         8,064

      42.44

     96.63

12

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

             1,000

         3,000  

 

            -  

           -  

13

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

                  60

 

               15

 

 

II

Thu từ dầu thô

                   -  

 

                -  

#DIV/0!

#DIV/0!

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

         113,262

210,000

      240,165

     114.36

    212.04

1

Thuế nhập khẩu

             4,829

 

          3,523

#DIV/0!

      72.95

2

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         108,418

 

      236,616

#DIV/0!

    218.24

IV

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

           16,821

 

             191

#DIV/0!

        1.14

V

Các khoản thu NSNN không có trong công thức

 

 

        14,349

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

Thu chuyển giao ngân sách

      1,944,162

    3,386,350

   1,807,982

       53.39

      93.00

1

Bổ sung cân đối

      1,254,665

2,422,397

   1,286,057

       53.09

    102.50

2

Bổ sung có mục tiêu

         689,497

963,953

      521,925

       54.14

      75.70

 

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

        689,497

 

     521,925

#DIV/0!

     75.70

 

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

#DIV/0!

#DIV/0!

VII

Thu chuyển nguồn

      1,726,374

 

   1,889,274

#DIV/0!

    109.44

VIII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

             1,398

                 -  

          3,615

 

    258.61

 

- Số thu NSTW hưởng 100%

            1,221

 

 

 

            -  

 

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

               177

 

         3,615

 

 2,042.30

B

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG 100% VÀ ĐIỀU TIẾT

      5,059,924

    6,068,559

   5,283,679

       87.07

    104.42


Đang online: 22
Hôm nay: 21515
Đã truy cập: 7487510