Chi tiết

 

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020

Ngày 23-07-2020 - Lượt xem: 298

 
ĐB.Sở Công Thương sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển  khai nhiệm vụ quý III năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020,  báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ như sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành

            1.1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 294/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

1.2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thực hiện tốt theo sự chỉ đạo, các kết luận của UBND tỉnh.

1.3. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đề án tinh giản biên chế Sở Công Thương; Phối hợp xây dựng Quy trình 1 cửa liên thông đối với thẩm định công trình điện; Phối hợp với BQL các Khu Công nghiệp Xây dựng Quy trình một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính có liên quan giữa BQL các Khu Công nghiệp và Sở Công Thương...

1.4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm Công nghiệp; Tổ chức diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh; Kế hoạch, đề án kinh phí khuyến công địa phương năm 2020. Tiếp tục tham mưu việc mở rộng Cụm Công nghiệp thành phố Vị Thanh và lập quy hoạch chi tiết 02 Cụm Công nghiệp Tân Phước Hưng - Tân Thành.

1.5. Phối hợp với các ngành liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 680/CT-UBND ngày 24/4/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định kết hợp phòng, chống dịch an toàn.

1.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Hậu Giang năm 2020; Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020; Tiếp tục thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông thủy sản trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Xây dựng Chương trình, kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2021.

1.7. Triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể: việc chấp hành pháp luật về: kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh thuốc lá; khuyến mãi; An toàn thực phẩm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm và thanh tra, kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá cả hàng hóa; tình hình mua, bán, dự trữ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương  đối với các chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng, kho dự trữ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Tiếp tục rà soát nắm tình hình kiểm tra một số lĩnh vực đang được dư luận quan tâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

1.8. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND, Kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang khảo sát tiêu chí số (4) điện, số (7) chợ trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí nông thôn mới; Phối hợp rà soát các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục theo dõi bổ sung dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 và theo dõi bổ sung hạng mục “đường dây và trạm biến áp 110KV Nhà máy luyện, cán thép Sunpro vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035”.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ đảng viên và quần chúng ở đơn vị về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh về “Ngày pháp luật” trên địa bàn.

Cử đảng viên phụ trách công tác tuyên giáo của Chi bộ tham dự lớp báo cáo viên hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền thông tin nội bộ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang và thông tin nội dung báo cáo viên hàng tháng cho đảng viên. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của các tổ chức Đảng cấp trên. Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm như: Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Cách mạng tháng Tám, Ngày Quốc khánh 2/9…

2.2. Công tác tổ chức - cán bộ

Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc Sở Công Thương; Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng viên giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị Quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Quản lý chặt chẽ lý lịch của đảng viên; Quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên hiểu, nói và làm theo Nghị quyết để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thừa hành thực thi công vụ, trong tiếp xúc với nhân dân.

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

                Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra định kỳ, giám sát theo chuyên đề năm 2020 đối với các chi bộ và đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong chi bộ. Thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng quy trình kiểm tra, giám sát theo quy định của cấp trên. Cụ thể:

- Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện 02 cuộc kiểm tra (đối với đảng viên), 01 cuộc giám sát (đối với đảng viên).

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra (đối với tập thể), 01 cuộc giám sát (đối với đảng viên).

- 03 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thực hiện 06 cuộc kiểm tra (đối với đảng viên).

Tiếp tục giám sát các Chi bộ trực thuộc và đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chức trách, nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Công tác lãnh đạo xây dựng đoàn thể

3.1. Đoàn Thanh niên

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, quần chúng học tập quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hoạt động thể thao cho các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn thường xuyên rèn luyện sức khỏe nhằm phục vụ công tác.

3.2. Công đoàn

Tiếp tục giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, triển khai sâu rộng, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Đoàn cấp trên. Chỉ đạo thực hiện các phong trào, thể thao, rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt công tác.

Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác vận động đóng góp các quỹ xã hội năm 2020.

4. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Chương trình Công tác quý III năm 2020 của Đảng bộ, đề nghị các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời tham mưu Đảng ủy để chỉ đạo./. Nguồn: VP


Đang online: 8
Hôm nay: 5231
Đã truy cập: 2230454