Chi tiết

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23-12-2020 - Lượt xem: 59

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. Chương trình HN TK nganh NNPTNT (2).doc_20201223204725.doc
2. 2. BCTK nganh NNPTNT nam 2020 (Day du) (1).doc_20201223204725.doc
3. 3. BCTK nganh NNPTNT nam 2020 (Phu luc)(1) (1).xls_20201223204725.xls
4. 4. BCTK nganh NNPTNT nam 2020 (Tom tat) (1).doc_20201223204725.doc
5. 5. BC chuyen de linh vuc Nong thon moi.docx_20201223204725.docx
6. 6.1. BC chuyen de linh vuc Lam nghiep.docx_20201223204725.docx
7. 6.2. BC chuyen de linh vuc Thuy san.docx_20201223204726.docx
8. 6.3. BC chuyen de linh vuc Thuy loi.docx_20201223204726.docx
9. 6.4. BC chuyen de cong tac BVTV.doc_20201223204726.doc
10. 6.5. BC chuyen de linh vuc Thu y.doc_20201223204726.doc
11. 6.6. BC chuyen de linh vuc Che bien, Thuong mai NS.doc_20201223204726.doc
12. 7. 2205 BC-SNNPTNT (1).pdf_20201223204726.pdf
13. Cong van moi UBND cac tinh.pdf_20201223204727.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 385
Đã truy cập: 2002134