ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

QUẢN LÝ KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE VÀ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 361/TCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về việc cử Đoàn đi nghiên cứu thực tế tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, từ ngày 12 đến ngày 13, tháng 10 năm 2018, Đoàn Nghiên cứu thực tế Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, do ThS. Nguyễn Văn Đường - Bí Thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn cùng một số viên chức ở Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu; Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã đi nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

TIN TỔNG HỢP


------THÔNG BÁO MỚI------


http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
-------Số lượt truy cập------