Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai
30/5/2019, 8:32 (GMT+7)

Đó là nội dung của Chỉ thị số 839/CT-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Để tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo quy định; rà soát những bất cập, chồng chéo giữa các quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai để tham mưu bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi; tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai cho công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Bên cạnh đó,  Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; phổ biến trên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Trụ sở các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác lập, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo trình tự, thủ tục, chất lượng, đồng bộ và nâng cao tính khả thi

UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các đối tượng sử dụng đất; đề nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định các trường hợp người đứng đầu UBND cấp xã, công chức địa chính cấp xã “buông lỏng” quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền…

UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn và phát hiện báo cáo kịp thời những trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương để kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm; quản lý chặt chẽ đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương, kiểm tra thường xuyên tình hình sử dụng, ranh giới, mốc giới đất…

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng của đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung này đến xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Chỉ thị số 839/CT-UBND)

Các tin khác