Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng, minh bạch
8/3/2019, 15:51 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 06/3/2019.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đặt ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu phát triển các chỉ số tăng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục các chỉ số còn hạn chế; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch là tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup).

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trực tiếp chỉ đạo.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị theo nội dung Kế hoạch này, trên cơ sở đó làm kết quả đánh giá cuối năm và xét thi đua của từng đơn vị.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và huyện, thị xã, thành phố, trong đó nêu rõ các sở, ban ngành, địa phương làm tốt và nơi làm chưa tốt./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 459/KH-UBND)

Các tin khác