Nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
8/3/2019, 14:34 (GMT+7)

Đó là mục đích của Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành vào ngày 04/3/2019.

Cụ thể các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua gồm: Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ tổ chức triển khai 03 đợt trong quý II và quý III/2019.

Để tuyên truyền sâu rộng các Luật trên, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến nội dung các văn bản luật trên đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng Phối hợp PBGDPLcấp huyện chịu trách nhiệm triển khai sâu rộng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình và các đối tượng có liên quan, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai các văn bản luật nêu trên.

Riêng Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện tổ chức triển khai theo quy định./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 439/BCĐ-UBND)

Các tin khác