Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh
8/3/2019, 14:31 (GMT+7)

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu Kế hoạch đặt ra là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt; khuyến khích tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi nilon khó phân hủy; thí điểm mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu; đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào; theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp trong việc hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị về Sở Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 15/3/2019; đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/8 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 438/KH-UBND)

Các tin khác