Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở
26/2/2019, 9:13 (GMT+7)

Đó là mục đích của Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 25/02/2019.

Ngoài mục đích trên, Kế hoạch còn nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác tư pháp (CTTP) tại địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm CTTP năm 2019 của Bộ Tư pháp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai CTTP trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch đặt ra là ban hành và triển khai kịp thời các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ CTTP trong năm; chủ động triển khai các luật, nghị quyết của Trung ương mới ban hành; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp; tập trung kiện toàn cơ quan tư pháp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trong năm.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ CTTP trong các lĩnh vực cụ thể như: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về PBGDPL, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng...

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này; chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết trong từng lĩnh vực công tác; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 345/KH-UBND)

Các tin khác