Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng
26/2/2019, 9:13 (GMT+7)

Để công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt hơn, hạn chế các trường hợp xây dựng trái phép và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ngày 22/02, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng; tăng cường kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng ở địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh những trường hợp buông lỏng quản lý, lập hồ sơ không đúng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất.

Đối với Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương trong việc kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng được duyệt; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng không còn phù hợp.

Riêng các địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mới được duyệt./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Công văn số 333/UBND-KT)

Các tin khác