Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác văn thư, lưu trữ
15/2/2019, 9:4 (GMT+7)

Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 277/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 14/02/2019.

Theo đó, các cấp, các ngành nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; để thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả, giá trị tài liệu lưu trữ. Đưa công tác văn thư, lưu trữ của các cấp, các ngành đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5709/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ; Xây dựng Đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2 theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg; Tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với các hình thức như viết bài, mở thư mục giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh lý, sắp xếp giải quyết tài liệu đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức mình theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg đúng theo quy định Luật Lưu trữ và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác  văn thư, lưu trữ; xây dựng danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dịch vụ chỉnh lý, số hoá tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện, tổ chức xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị theo nội dung Kế hoạch đề ra./.

Tịnh Kỳ

(Nguồn: Kế hoạch số 277/KH-UBND)

Các tin khác