Thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh
14/1/2019, 8:43 (GMT+7)

Đó là nội dung của Kế hoạch số 52/KH-UBND vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; củng cố kiện toàn, phát huy tính chủ động, tích cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào nội dung tổ chức quán triệt Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế; các hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của công tác pháp chế và báo cáo công tác pháp chế.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo 6 tháng, năm kết quả thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này; bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo quy định hiện hành; thường xuyên theo dõi, rà soát đội ngũ pháp chế và kết quả hoạt động pháp chế ở đơn vị mình, báo cáo theo quy định./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 52/KH-UBND)

Các tin khác