Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
21/11/2018, 10:25 (GMT+7)

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) giai đoạn năm 2018 - 2022”. Ngày 19/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào 06 nội dung chính sau: (1) hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; (2) hoàn thiện thể chế về tổ chức THPL và theo dõi THPL; (3) góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình THPL và tổ chức thực hiện sau khi ban hành; (4) ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức THPL; (5) bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức THPL; (6) theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức THPL.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 3995/KH-UBND)

Các tin khác