Quy định mới về chế độ họp trong cơ quan hành chính
21/11/2018, 10:24 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2018.

           Theo đó, quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp.

Cụ thể, quy định 5 trường hợp không tổ chức cuộc họp: Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở; Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, quy trình tổ chức cuộc họp gồm: xác định hình thức tổ chức họp; chuẩn bị nội dung họ; giấy mời họp; cách thức, thời hạn, phương thức gửi tài liệu họp; thành phần và số lượng người tham gia cuộc họp; nhưng yêu cầu tiến hành cuộc họp; trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp; trách nhiệm của người tham dự cuộc họp; biên bản và thông báo kết quả cuộc họp.

Đặc biệt là thời gian tiến hành một cuộc họp được quy định như sau: họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối không quá 1/2 ngày làm việc; họp chuyên môn từ một buổi làm việc đến 01 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn; họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 01 ngày; họp chuyên đề không quá 01 ngày tùy theo tính chất và nội dung của chuyên đề; họp tập huấn, triển khai từ 1 đến 2 ngày.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, Quyết định nêu rõ thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các quy định này để nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp và báo cáo trước ngày 31/12 hàng năm./.

Tịnh Kỳ

 

Các tin khác