Nâng cao chất lượng chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI tỉnh Hậu Giang
9/11/2018, 8:11 (GMT+7)

Ngày 07/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí và tiêu chí thành phần của từng chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI của Tỉnh, đảm bảo các chỉ số tăng dần qua hàng năm, phấn đấu đến năm 2021 tỉnh Hậu Giang nằm trong nhóm tốt và kết quả xếp hạng trong tốp 30 trở lên.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương cần tập trung đánh giá, tiếp tục duy trì các chỉ số đạt kết quả cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số có vị trí xếp hạng thấp, giảm điểm trong bảng xếp hạng của cả nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao các chỉ số trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Cụ thể là khắc phục các hạn chế trong năm 2017, nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm 2018 và những năm tiếp theo đối với chỉ số PAR INDEX, PCI và PAPI; riêng chỉ số SIPAS cần duy trì tốt kết quả đạt được và nâng cao kết quả qua từng năm.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố cụ thể hoá thành Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ Nhân dân.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh mở các lớp tập huấn thực hiện các chỉ số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; kiểm tra thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này; đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để Nhân dân biết, giám sát./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 3906/KH-UBND)

Các tin khác