Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
9/11/2018, 7:49 (GMT+7)

Ngày 08/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch liên quan đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ sau: (1) nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở; (2) đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; (3) đổi mới phương pháp, nội dung, cách thức thực hiện QCDC hiệu quả, thiết thực; (4) tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chế độ dân chủ đại diện và thực hiện chương trình cải cách hành chính; (5) nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan Thường trực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở xem xét, bình chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở hàng năm.

Đối với các sở, ban ngành và địa phương, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này; xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 3926/KH-UBND)

Các tin khác