Tăng cường công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh
8/11/2018, 9:16 (GMT+7)

Ngày 06/11, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong lĩnh vực công chứng, UBND tỉnh chỉ thị Sở Tư pháp rà soát, đề xuất điều chỉnh, sắp xếp các Văn phòng Công chứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng...

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời cung cấp thông tin về đất đai khi có yêu cầu của các Văn phòng Công chứng đúng quy định của pháp luật, phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Các Văn phòng Công chứng và công chứng viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định; trong đó, các Văn phòng Công chứng hướng dẫn đội ngũ công chứng viên, nhân viên trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề trong hoạt động công chứng.

Đối với lĩnh vực đấu giá tài sản, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và địa phương thực hiện và chỉ đạo cơ quan, tổ chức trực thuộc có tài sản đấu giá thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua hình thức đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Riêng Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản nhất là tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất.

Đối với lĩnh vực luật sư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/12/2010./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Chỉ thị số 1744/CT-UBND)

Các tin khác