Phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh
5/11/2018, 9:20 (GMT+7)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Quy chế này có 03 Chương và 12 Điều.

Cụ thể, phối hợp trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch; xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp và nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện, chế độ thông tin, báo cáo; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần xây dựng kế hoạch và thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Riêng công tác quản lý và phát triển đất tiến hành rà soát quỹ đất đang quản lý, quỹ đất chưa được giao quản lý và quỹ đất phải thu hồi; khai thác, phát triển quỹ đất, xây dựng phương án khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất; Trường hợp quỹ đất chưa đủ điều kiện khai thác thì xây dựng phương án đầu tư xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tầng để tạo lập, phát triển quỹ đất phục vụ tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội.

Để có đầu mối thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Quy chế này. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện./.

Tịnh Kỳ

 

 

Các tin khác