Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5/11/2018, 9:20 (GMT+7)

Ngày 31/10, UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quy định này gồm có 08 Chương, 45 Điều.

       Theo đó, quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, căn cứ, điều kiện xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đăng ký thi đua, trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng, cách thức đăng ký thi đua.

Bên cạnh đó, còn quy định hình thức tổ chức thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua; điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng; các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh và của Chính phủ; các hình thức khen thưởng: Huân chương, Huy chương, Danh hiệu Vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Bằng khen, Giấy khen; các loại hình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, theo đợt hoặc chuyên đề, đột xuất, theo quá trình cống hiến, theo niên hạn và đối ngoại.

Đặc biệt, quy định thẩm quyền quyết định, đề nghị và trao tặng, tuyến trình, hồ sơ và thủ tục, thời gian, thông báo kết quả khen thưởng, mẫu bằng khen thưởng, danh hiệu thi đua và báo cáo thành tích, lưu trữ hồ sơ; quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng như: tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến, đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm; quy định điều kiện của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Sáng kiến và phân chia cụm, khối thi đua; nguồn, mức trích, sử dụng, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng.

UBND tỉnh giao cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Quy định này.

Đồng thời, Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ Quy định này để xây dựng những quy định cụ thể, phù hợp với ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và đơn vị mình.

Riêng Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2018; thay thế Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND./.

 

Tịnh Kỳ

 

Các tin khác