Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2019
1/11/2018, 10:45 (GMT+7)

Nhằm triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018. Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn; phấn đấu đến năm 2020 khu vực kinh tế tập thể, HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Mục tiêu này được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu như sau: hỗ trợ thành lập mới 20 HTX, số lượng thành viên hợp tác xã tăng khoảng 10% so với năm 2018; hỗ trợ 3-5 HTX có tiềm năng đầu tư theo mô hình HTX kiểu mới, HTX ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn cho 10 HTX; hỗ trợ xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho 02 sản phẩm nông sản và chỉ dẫn địa lý cho 01 sản phẩm nông sản...

Để đạt mục tiêu đề ra, Kế hoạch sẽ tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua việc hỗ trợ nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản. Thứ hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong công tác phát triển kinh tế tập thể; nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Cuối cùng là, huy động các lực lượng xã hội, tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu UBND xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho HTX theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể thông qua khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia HTX, tổ hợp tác. Tuyên truyền, vận động HTX thực hiện đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, theo dõi sát tình hình hoạt động các HTX, đánh giá xếp loại theo hướng dẫn thực hiện, đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới; củng cố những HTX có tiềm năng, giải thể những HTX mang tính hình thức; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX của Trung ương và của Tỉnh./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Kế hoạch số 3807/KH-UBND)

Các tin khác