Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
1/11/2018, 10:46 (GMT+7)

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, hiện ghi nhận có 3 loại khoáng sản gồm sét gạch ngói, than bùn và cát san lấp. Để bảo vệ các khoáng sản chưa khai thác, UBND tỉnh đã ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1662/QÐ-UBND ngày 30/10/2018.

Theo Phương án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản cho các cơ quan quản lý cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để thực hiện công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ. Cung cấp theo yêu cầu về các thông tin, tài liệu khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản; khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản cho các đơn vị liên quan và các lực lượng chức năng để thực hiện công tác quản lý.

Giám sát, theo dõi các hoạt động điều tra cơ bản địa chất khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến địa bàn tỉnh (nếu có). Chủ trì, tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các địa bàn thường xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép hoặc có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, giải quyết các tranh chấp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ trong Phương án này.

Các sở, ban, ngành liên quan chủ trì thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chức năng nhiệm vụ của Ngành; khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực quản lý bảo vệ, phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng biết để phối hợp xử lý.

Riêng các địa phương chủ trì phổ biến và triển khai Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tiến hành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý trong trường hợp không ngăn chặn được hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa bàn quản lý về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Thanh Nguyễn

(Nguồn: Quyết định số 1662/QÐ-UBND)

Các tin khác