</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 575/UBND-NV Hậu Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /UBND-NV

Hậu Giang, ngày       tháng  4  năm 2018

V/v đăng ký tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” tại thành phố Cần Thơ.  

 

 

                           Kính gửi:

Bộ Ngoại giao.

 

Thực hiện Công văn số 448/BNG-CNV ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Ngoại giao V/v tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cử đoàn cán bộ tỉnh tham dự Hội nghị nêu trên gồm 15 thành viên do đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn (Danh sách và chương trình đính kèm).  

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kính báo đến Bộ Ngoại giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Ngoại vụ;

- Thành phần tham dự;

- Lưu: VT, NV.MTrieu

D\NAM 2018\GẶP GỠ NHẬT BẢN 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                Đồng Văn Thanh    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Minh Triều, Phó Trưởng phòng Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. ĐT: 0907.789.266, Email: minhnguyenhg1983@gmail.com