</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 574/UBND-TTTH Hậu Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v thống nhất chủ trương triển khai Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang

 
 

 

 

 


Kính gửi:

 

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét Công văn số 155/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tình hình triển khai Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương triển khai, sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang trên địa bàn tỉnh từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai, sử dụng, đảm bảo phần mềm vận hành an toàn, hiệu quả;  tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc.

          Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTTH.HT

E:\CV2018\Chu truong trien khai Cong dvc.docx

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh