</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38/KH-UBND Hậu Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch

 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh

 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (gọi tắt là Nghị quyết),

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 103/NQ-CP về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư nhằm góp phần phát triển du lịch của tỉnh từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng; mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành quan trọng của tỉnh, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.

3. Khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch để phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, có thương hiệu, có trọng tâm, trọng điểm dựa vào tiềm năng về tự nhiên, văn hóa và con người Hậu Giang.

4. Tranh thủ vốn Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch của Trung ương, kết hợp với các nguồn vốn khác để đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch, thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch.

5. Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và     sự hư­ởng ứng, tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phư­ơng, các ban, ngành, các thành phần kinh tế và Nhân dân trong tỉnh.

6. Các nhiệm vụ đề ra phải mang tính cấp thiết, thiết thực và đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị có liên quan   cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Nâng cao nhận thức về du lịch góp phần tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch đã ban hành và các văn bản mới ban hành.

2. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; bên cạnh đó, xác định sản phẩm du lịch chủ lực cần phát huy là du lịch sinh thái, đặc biệt là sinh thái nông nghiệp, kết hợp tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, lễ hội - tín ngưỡng, du lịch cuối tuần kết hợp vui chơi giải trí.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, trong đó có cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào khu vực dịch vụ, du lịch.

4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, xây dựng chiến lược quảng bá phù hợp cho từng giai đoạn. Đầu tư kinh phí thích đáng cho công tác quảng bá. Trước hết, cần xác định đúng các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước để quảng bá, xúc tiến cho phù hợp.

6. Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, xác định nhu cầu đào tạo, chú trọng nguồn nhân lực trực tiếp nhằm chuyển đổi mạnh mẽ lao động từ nông nghiệp, nông thôn sang lĩnh vực du lịch. Xây dựng kế hoạch và lộ trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch: xây dựng quy chế quản lý tài nguyên du lịch và quy chế quản lý các khu, điểm du lịch. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp và ngành trong phát triển du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện (đối với những nội dung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì).

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.

c) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện (đối với các nội dung được phân công chủ trì); đồng thời, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị (đối với các nội dung phối hợp) đảm bảo hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện các dự án, đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (khi xác định được nguồn vốn).

c) Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

3. Đề nghị  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết 103/NQ-CP và Kế hoạch này đến các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, căn cứ nội dung Kế hoạch này, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ   về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

(Đính kèm Danh mục)

 

Nơi nhận:

- Bộ VHTTDL;

- TT: TU, HĐND tỉnh;

- Các đơn vị nêu tại Mục III;

- Báo Hậu Giang;

- Đài PT&TH tỉnh;

- Hội VH-NT tỉnh;

- Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng;

- Cty Việt Úc - Hậu Giang;

- Lưu: VT. KGVX. HN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

           Đồng Văn Thanh