Gửi phản ánh, kiến nghị xin chọn vào liên kết bên dưới!

   NGƯỜI DÂN      DOANH NGHIỆP  


Tất cả phản ánh, kiến nghị của Người dân và Doanh nghiệp liên quan đến tỉnh Hậu Giang
 sẽ được tiếp thu, phản hồi và công khai trong thời gian sớm nhất.