Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN    >>Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO    >>Xem thêm

Kế hoạch Số:533/KH-STC ngày 03/03/2020 của Sở Tài chính về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; Kế hoạch số 397/KH-STC ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính về việc công tác cải cách hành chính năm 2020. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 cụ thể như sau:

  THÔNG TIN GIÁ CẢ    >>Xem thêm

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO    >>Xem thêm

Công văn số 575/STC-QLGCS ngày 06 tháng 03 năm 2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC    >>Xem thêm

  PHÒNG TC - KH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ    >>Xem thêm

 LỊCH LÀM VIỆC

 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP