Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017 (Điều chỉnh lần 4)
27/10/2017, 9:48 (GMT+7)

THỨ HAI            30/10/2017

- 7 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và tập thể Thường trực UBND tỉnh; 9 giờ 00’ mời Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra tỉnh cùng dự họp. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. LĐVP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh: Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Hậu Giang, Đài PTTH Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, các Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Thành phần cấp huyện: Thường trực Huyện (Thị, Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành của huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (UBND các huyện mời thành phần cấp huyện; Ban Quản lý các khu công nghiệp họp tại huyện Châu Thành, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng họp tại huyện Phụng Hiệp. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 30/10). LĐVP.

THỨ BA              31/10/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết chiến lược cán bộ gắn với tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng và sơ kết Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy). LĐVP.

THỨ TƯ              01/11/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND: huyện Phụng Hiệp (UBND huyện Phụng Hiệp mời Bí thư, Chủ tịch xã Tân Phước Hưng và các hộ dân; Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Tân Phước Hưng. LĐVP: Đ/c Lâm.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành A: Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Tắc, Khu Trung tâm Thương mại Một Ngàn; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu dân cư - Thương mại thị trấn Bảy Ngàn. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trần Nguyễn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại 279, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hiệp Thuận (Sở Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển. Mời Thành viên Hội đồng, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển, Phòng Tài chính – Doanh nghiệp Sở Tài chính (Quỹ Đầu tư phát triển chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Lâm.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Quốc lộ 61B. Mời Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra thị xã Long Mỹ (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

THỨ NĂM          02/11/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 (Sở Y tế chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Mời Giám đốc Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên họp về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Đ/c Điệp.

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017. Mời Thường trực: HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp về phương án tăng vốn điều lệ và phương án thoái vốn nhà nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị. Mời thành viên Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp; Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Điệp.

- 15 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về kinh phí xử phạt hành chính. Mời Đ/c Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ). LĐVP: Điệp.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi công tác Hà Nội.

- 19 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tham dự khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long – 2017. Điểm tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. Phòng KGVX.

THỨ SÁU           03/11/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tham quan Tiểu đoàn 309, Trung đoàn 1, Sư đoàn BB330 diễn tập chiến thuật được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng Sư đoàn Không quân 370 bắn đạn thật. Điểm tại Trường bắn Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Phòng Nội chính.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017. Mời Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Hội thi, lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Thoại.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị “Giao thương, kết nối cung – cầu giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017”. Mời Giám đốc Sở Công Thương cùng đi. Điểm tại phòng Grand Ballroom, tầng 1 khách sạn Daewoo Hà Nội. 

- 18 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 3 tại Cần Thơ. Điểm tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ. LĐVP: Đ/c Thoại; Phòng Ngoại vụ.

THỨ BẢY           04/11/2017

- 9 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp và làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại thành phố Cần Thơ. 

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật hình sự, Luật tiếp cận thông tin. Mời Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Báo Hậu Giang, Đài phát thanh và truyền hình, Chi cục Hải quan Hậu Giang, Chi cục Kiểm lâm, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn (Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. LĐVP: Đ/c Lâm

Đã ký và phát hành.

lich 146 dieu chinh lan 3.doc
Trở lại