Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017(Điều chỉnh lần 4)
4/8/2017, 13:58 (GMT+7)

THỨ HAI            07/8/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010; Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006; Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009. Mời lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,  Y tế cùng dự. Điểm tại Hội trường lớn, Tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ.  

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ BA              08/8/2017

- 8 giờ Chủ tịch họp Chi bộ. Điểm tại Ban Tiếp Công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất  gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Mời lãnh đạo sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Tỉnh ủy, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về báo cáo công tác quản lý, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng về tình hình Khu tái định cư đất sản xuất và các dự án khác. Mời lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, các Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh; Thường trực: Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ TƯ              09/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra. Mời Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo, Chánh Thanh tra các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A về tình hình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm tại Đảng ủy xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM          10/8/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình thu hút vốn đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Mời Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành A. Điểm tại Đồn Công an Tân Phú Thạnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Ủy nhiệm đồng chí Trần Văn Quân, Thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, làm việc với huyện Phụng Hiệp về tình hình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Đại hội trù bị Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp số 6 UBND tỉnh.

- 9 giờ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị về thoái vốn. Mời lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (làm việc nội bộ).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình thu hút vốn đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Hậu. Mời Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ SÁU           11/8/2017

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Mời thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Mời Bí thư Tỉnh ủy, Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ; Lãnh đạo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Phụng Hiệp; Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Nam. Điểm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. 

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự bàn giao công trình Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An). Mời Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ và các phòng, ban liên quan; Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp; Đại diện đơn vị tài trợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh tỉnh (Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị có liên quan). Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An).

- 14 giờ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BẢY           12/8/2017

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Khánh thành cầu Lương Tâm, ấp 3 xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Điểm tại cầu Lương Tâm, ấp 3 xã Lương Tâm.

Đã ký và phát hành

lich96. dieu chinh lan 3.doc
Trở lại