Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/5 đến 19/5/2017 (điều chỉnh lần 3)
12/5/2017, 9:49 (GMT+7)

THỨ HAI            15/5/2017

- 7 giờ, Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.                        

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về thủ tục giao đất, cho thuê đất và xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của Công ty. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty CP Dược Hậu Giang (Ban quản lý các khu công nghiệp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với các ngành về ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định tranh chấp đất đai. Mời lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án 1000. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang. Điểm tại Ngân hàng NN&PTNT Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp về tình hình triển khai các dự án trong khu, cụm công nghiệp. Mời lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Thường trực UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A (Ban QL các khu công nghiệp chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA              16/5/2017

- 7 giờ 30’ Chủ tịch dự buổi làm việc của Tỉnh ủy về tình hình sản xuất nông nghiệp, các dự án liên quan đến nông nghiệp. Mời thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang, Cục Thống kê tỉnh, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức. Điểm tại Đài PT-TH Hậu Giang (Truyền hình trực tiếp tại Trường quay).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Hội thảo kỹ thuật và tầm nhìn về liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh An Giang (2 ngày).

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Điểm tại Viettel chi nhánh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Mời GĐ Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh,GĐ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động Thương binh và XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp(theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về chủ trương đầu tư xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử và xây dựng Mạng diện rộng của tỉnh. Mời lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền Thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 19 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự Lễ khai mạc Tháng Du lịch An Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

THỨ TƯ              17/5/2017

- 7 giờ 30' Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự buổi đối thoại trực tuyến Thủ tướng với Doanh nghiệp với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hậu Giang, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đối thoại). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh họp bàn cơ chế cho thuê phân hiệu 1 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh. Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh, Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp tục dự Hội thảo kỹ thuật và tầm nhìn về liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh An Giang.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 và Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần V, giai đoạn 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Mời Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Thành viên và Tổ Chuyên viên và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo; các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL; Thường trực UBND, phòng Văn hóa – Thông tin (kiêm Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo) các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự làm việc với Hội Nông dân tỉnh về báo cáo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM          18/5/2017

- 8 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ năm 2016. Mời Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu 9, Ban giám thị Trại giam Kênh 5, Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bí thư Huyện (Thị, Thành) ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố (Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh và các huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp. Mời thành viên Đoàn CTLN, UBND thành phố Vị Thanh và huyện: Châu Thành, Phụng Hiệp (UBND thành phố Vị Thanh mời Chủ tịch UBND phường III; UBND huyện Châu Thành mời Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu; UBND huyện Phụng Hiệp mời Chủ tịch UBND xã Phương Bình). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

 THỨ SÁU           19/5/2017

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Dâng hoa viếng Bác và trao huy hiệu Đảng. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. Điểm tại Hội trường Nhà khách T78, số 145, Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 9 giờ 30’ Chủ tịch dự Lễ khánh thành Cầu Cảng số 1 thuộc dự án Vinalines Hậu Giang. Điểm tại Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng kè Xà No và đê bao Long Mỹ - Vị Thanh. Mời lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Thường trực UBND các huyện: Vị Thủy, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 19 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII – Bến Tre 2017. Điểm tại Sân vận động tỉnh Bến Tre, đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Đã ký và phát hành

lich.doc
Trở lại