Thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
21/1/2019, 8:44 (GMT+7)

Đó là mục đích của Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa (CHMC), một cửa liên thông (MCLT) năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 18 tháng 01 năm 2019.

Ngoài mục đích trên, Kế hoạch còn nhằm xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm soát TTHC và thực hiện CHMC, MCLT; thực hiện tốt các nguyên tắc công khai, minh bạch trong các hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện CHMC, MCLT, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện TTHC.

Giải pháp đặt ra là các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện CHMC, MCLT; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện; gắn kết chặt chẽ công tác kiểm soát TTHC với việc thực hiện CHMC, MCLT; tăng cường kiểm tra nhiệm vụ công tác này và phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nhất là trong thực hiện CHMC, MCLT.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; đồng thời, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình./.

Thanh Nguyễn

 (Nguồn: Kế hoạch số 138/KH-UBND)

Các tin khác